Polityka Prywatności

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Administratorem strony https://codzienniewdzieczna.pl jest: Karolina Karpiel
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 
 3. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. firmie księgowej, informatycznej, graficznej, kancelariom prawnym, itd. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego
§2 DEFINICJE

Administrator – Karolina Karpiel ul. Piotra Skargi 14 Łąka 43-241.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: https://codzienniewdzieczna.pl

§3 ZASADY PRZETWARZANIA
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). 
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w związku z zamówieniem, w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. 
 5. Użytkownik może korzystać z funkcji portali społecznościowych Administratora, takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest. Może się to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych portali. 
 6. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
 7. Użytkownik ma prawo do: 
 1. dostępu do treści jego danych, 
 2. do przenoszenia danych, 
 3. poprawiania danych, 
 4. sprostowania danych, 
 5. usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 6. ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Jednakże dostawcy usług korzystają ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane:
 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
§4 NEWSLETTER
 1. Administrator gromadzi dane Użytkowników w celu wysyłki powiadomień związanych z nowymi ofertami, produktami czy wpisami na blogu. Dane są zbierane za pomocą formularza znajdującego się na Stronie Administratora, w którym Użytkownik wskazuje swoje imię oraz adres e-mail. 

 2. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości od Administratora. Może także w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę.
 3. Dane podane przez Użytkownika będą przechowywane w celu wysyłki newslettera oraz przez 1 rok po rezygnacji z jego wysyłki w celu wykazania faktu udzielenia zgody. 
 4. Administrator korzysta z system Mailerlite celem obsługi newslettera.
§5 FORMULARZE
 1. Administrator na swojej Stronie osadza formularze ułatwiające korzystanie z niej. Są to:
 1. Formularz kontaktowy, w którym Użytkownik wskazuje swoje imię oraz adres e-mail, a także wpisuje treść swojej wiadomości, służy do kontaktowania się z Administratorem. Dane przechowywane są przez czas udzielania odpowiedzi oraz przez okres służący archiwizacji a także obronie przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora.
 2. Formularze związane z procesem zakupów w sklepie Administratora. Są to formularz zamówienia oraz reklamacji i odstąpienia od umowy. W formularzach tych Użytkownik wskazuje m.in.: imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu oraz adres e-mail celem realizacji umowy sprzedaży czy przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator przechowuje dane e przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami.
§6 PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE 

Administrator udostępnia dane Użytkownika następującym podmiotom:

 1. Księgowa
 2. Serwer
 3. Obsługa IT

Ponadto Administrator przekazuje dane innym podmiotom świadczącym usługi prawne, graficzne czy innym podwykonawcom. 

§7 COOKIES
 1. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: 
 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906
 1. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest

Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy. Cookies pozostawiane przez wtyczki mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie. 
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
§8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić powinien opuścić Stronę. Zawsze też, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. 

§9 LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

Data publikacji Polityki Prywatności 21.07.2021

Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2021