Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CODZIENNIE WDZIĘCZNA


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie Codziennie Wdzięczna. 2. Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem zamówienia.
3. Sklep internetowy jest dostępny na stronie https://codzienniewdzieczna.pl oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail: kontakt@codzienniewdzieczna.pl


§2 DEFINICJE
1. Sprzedawca – Karolina Korczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk z siedzibą w Łąka (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi 14, numer NIP: 6452340401.
2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.7. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://codzienniewdzieczna.pl.
8. Produkt – towar zakupiony w Sklepie.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
11. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
12. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
13. Płatność – opłacenie Produktu.
14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA
1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
2. Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) adres, numer telefonu, adres e-mail.
3. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia czy też zdecydować na wysyłkę Zamówienia na inny adres wybierając opcję „Wysłać na inny adres?”. 4. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
5. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Kupuję i płacę”.
6. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.


§4 W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CZASIE SĄ DOSTARCZANE PRODUKTY
1. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane w ciągu do 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności.
2. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem, Produkt jest wysyłany zgodnie z terminem wskazanym w ust. 1 licząc od momentu przystąpienia do realizacji Zamówienia. 3. Produkty są wysyłane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
4. Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.


§5 JAK MOŻNA OPŁACIĆ ZAMÓWIONE PRODUKTY?
1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem przelewu elektronicznego. 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek.
2. Ceny Produktów to ceny brutto.


§6 REKLAMACJE
1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Klienta będącego Konsumentem.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady oraz za zgodność Produktu z umową.
4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produkt oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
7. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
8. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.
9. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
10. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny.


§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą są wyłączone.
2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 11.
– 4 –
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w trakcie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:
– 5 –
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
i) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
j) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
l) zawartej w drodze aukcji publicznej;
m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
n) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§8 PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.


§9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://codzienniewdzieczna.pl/polityka-prywatnosci/


§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
7. Regulamin i jego postanowienia podlegają prawu polskiemu.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
Poprzednie wersje [podlinkować]


Załączniki do Regulaminu


1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat:
Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk z siedzibą w Łąka (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi 14. e-mail – kontakt@codzienniewdzieczna.pl
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Oświadczam, że dokonany zakup jest związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie ma dla mnie charakteru zawodowego, na co przedstawiam numer PKD swojej działalności1:
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
1 Wypełnia przedsiębiorca na prawach konsumenta

POUCZENIE
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie zamówionego Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego CI prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
Miejscowość, data
Do
Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk z siedzibą w Łąka (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi 14. e-mail – kontakt@codzienniewdzieczna.pl
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) Z poważaniem
*niepotrzebne skreślić

Regulamin newslettera  

Drogi Subskrybencie, Użytkowniku! 

Mając na celu poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie mojego Newslettera,  przedstawiam Ci Regulamin Newslettera i dostarczania określonych Materiałów w zamian za  zapis.  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy newslettera przesyłanego przez Karolinę Korczyk prowadzącą  działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk z siedzibą w Łąka  (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi 14, NIP: 6452340401

§2 DEFINICJE

 1. Administrator – Karolina Korczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk z siedzibą w Łąka (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi  14, posiadającym numer NIP: 6452340401
 2. Użytkownik – każda osoba zapisująca się na Newsletter lub korzystająca odpłatnie z  Materiałów Administratora. Użytkownikiem jest zarówno Konsument – osoba fizyczna  zawierająca z Administratorem umowę w ramach Newslettera lub zakupu Materiałów w  rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje  zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta  z Newslettera lub Materiałów, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający z  Administratorem umowę, która jest związana z prowadzoną przez niego działalnością  gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin Newslettera
 4. Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych,  usługach, produktach Administratora, polecanych linkach, promocjach i innych  informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, przesyłane do  społeczności Codziennie wdzięczna.
 1. Materiały – treści cyfrowe dostarczane Użytkownikom w zamian za zapis do Newslettera  lub odpłatnie. Są to treści edukacyjne.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:  
 2. a) dostępu do internetu, 
 3. b) poprawnie działającej przeglądarki internetowej lub programu do obsługi poczty  internetowej,
 1. c) poprawnego adresu e-mail. 

§4 ZASADY ZAPISU I DZIAŁANIA NEWSLETTERA

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe  dane (adres e-mail).
 1. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie, jednakże jeżeli Użytkownik jest  zainteresowany otrzymaniem Materiałów udostępnianych w ramach Newslettera odpłatnie  – bez podawania swoich danych, powinien skontaktować się z Administratorem pod  adresem: kontakt@codzienniewdzieczna.pl celem ustalenia szczegółów zakupu. 
 1. Od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika lub w przypadku  zawarcia umowy (dotyczy płatnego dostępu), następuje zawarcie umowy na świadczenie  usługi dostępu Materiałów.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera, Użytkownik powinien zapoznać się z   zasadami ochrony danych osobowych, które zostały zawarte w Polityce prywatności  dostępnej pod adresem: https://codzienniewdzieczna.pl/polityka-prywatnosci/ 
 1. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie  istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 1. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 1. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebrania wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem  aktywacyjnym, potwierdzenia chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce   wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in), Z komentarzem [IKK1]: Do weryfikacji przez dział IT 2 

b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu  wysyłki Newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych,  usługach, informacje handlowe i marketingowe, polecanych linkach, promocjach i  innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które  są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego  interesu Administratora.

8. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
9. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie  świadczenia usługi Newsletter.

10. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku  aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika.

11.Umowa na świadczenie usługi dostępu do Materiałów będzie świadczona do momentu  wypisania się z Newslettera lub odstąpienia od umowy.

11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi dostępu do Materiałów  w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, wysyłając  Administratorowi oświadczenie na adres kontakt@codzienniewdzieczna.pl.  

12. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez  wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w  wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny o treści  „Anulowanie subskrypcji”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np.  poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: kontakt@codzienniewdzieczna.pl.  

 

§5 REKLAMACJE

 1. Administrator jest odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów w ramach Newslettera oraz  odpłatnych Materiałów zgodnie z umową. W przeciwnym razie Użytkownik będący  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do  ich zgodności z umową. 
 2. Administrator może odmówić doprowadzenia Materiałów do zgodności z umową, jeżeli  jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Administratora uwzględnia się wszelkie okoliczności  sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Materiałów z umową oraz ich wartość  gdyby były zgodne z umową. 
 4. Administrator doprowadza Materiały do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili,  w której Administrator został poinformowany przez Użytkownika będącego Konsumentem  lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych  niedogodności dla takiego Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są  wykorzystywane. Koszty z tym związane ponosi Administrator. 
 5. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem lub  Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od umowy, gdy: 

a) doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga  nadmiernych kosztów, 

b) Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową , c) brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował  doprowadzić Materiały do zgodności z umową, 

d) brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny  albo odstąpienie od umowy, 

e) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on  Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych  niedogodności. 

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może  odstąpić od umowy, jeżeli Materiały są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak  zgodności z umową jest nieistotny.  
 2. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej  w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na  podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 3. Wszystkie prawa Użytkownika związane z reklamacją i odstąpieniem od umowy zostały  opisane w ustawie o prawach konsumenta.  

 

§6 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści oraz Materiały wysyłane w związku z korzystaniem z Newslettera są  chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane,  wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody  Administratora. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy,  prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn  związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera, w  tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nowy  regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Administratora. 
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu  obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Konsumentem, zostaje  poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania  cywilnego. 
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, który nie  jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Administratora. 
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: 
 6. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 
 7. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Klientem a Administratorem,  
 8. c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej  umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która  znajduje się pod adresem: https://codzienniewdzieczna.pl/polityka-prywatnosci/ .  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.  

Brak poprzednich wersji. 

Regulamin opinii 

Droga Subskrybentko, Użytkowniczko, Klientko, Odbiorczyni moich treści! 

Mając na celu poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie mojej marki ”Codziennie  wdzięczna”, przedstawiam Ci transparentne zasady oraz proces w jaki pozyskuję opinie  dotyczącą moich Usług i Produktów.  

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy opinii o Produktach i Usługach Karoliny Korczyk  prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywne Wsparcie Karolina Korczyk  z siedzibą w Łąka (43-241) przy ul. Ks. Piotra Skargi 14, posiadającą numer NIP:  6452340401
 2. Opinie zbieram nieodpłatnie. 
 3. Opinie zbieram w następujący sposób: 
 4. moje Klientki piszą je do mnie w wiadomościach prywatnych, 
 5. od pozostałych Klientek i Subskrybentek, które dokonały zakupów w moim  sklepie lub są zapisane na mój newsletter– wysyłam w ramach sekwencji mailowej wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o zakupionym produkcie lub  o moich usługach. 
 6. Opinie umieszczam w swoich mediach społecznościowych:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100075936533078 https://www.instagram.com/codziennie.wdzieczna/ w formie postów lub relacji  wyróżnionych.  
 7. Opinie są zbierane od realnych i potwierdzonych Klientek, Obserwatorek i  Subskrybentek. 
 8. Opinię weryfikuję samodzielnie i sprawdzam ich autentyczność.  
 9. Nie wszystkie opinie, które są mi przekazane, są przeze mnie publikowane. 8. Nie publikuję opinii, które budzą moje zastrzeżenia, co do ich autentyczności lub  zawierają treści obraźliwe, naruszające dobre obyczaje. 
 10. Jeżeli masz zastrzeżenia, co do autentyczności którejkolwiek z zamieszczonych przeze  mnie opinii – zgłoś to do mnie na adres: kontakt@codzienniewdzieczna.pl , a ja to  zweryfikuję.  

Zasady te są aktualne na dzień 01.01.2023 r.